บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 02-701-6752, 02-701-6973, 089-498-4816, 086-985-1614
  • th

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ


คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

 

คู่มือกฏหมายแรงงานของ
ผู้ประกอบการ

   

    ♦ กฏหมายคุ้มครองแรงงาน
    ♦ รูปแบบสัญญาจ้างแรงงาน 
    ♦ การจ้างเหมาแรงงาน (Outsourcing)
    ♦ เวลาทำงาน วันหยุด วันลา
    ♦ การจ้างคนต่างด้าวทำงาน
    ♦ กาจ่ายค้าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
    ♦ การเลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชย
    ♦ การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม
    ♦ ข้อตกลงอันไม่เป็นธรรม
    ♦ การจ่ายเงินเข้ากองทุนต่างๆ
    ♦ แรงงานสัมพันธ์

 

คู่มือบริษัท
 

   

    ♦ ความหมายของบริษัทจำกัด
    ♦ ข้อพิจารณาการขัดตั้งบริษัท 
    ♦ การจดทะเบียนและผลการจดทะเบียน
    ♦ สิ่งที่ทำมาลงในกิจการ
    ♦ สิทธิของผู้ถือหุ้น
    ♦ อำนาจการจัดการ
    ♦ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ♦ เงินปันผล
    ♦ สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
    ♦ การเลิกบริษัท
    ♦ การชำระบัญชี

 

คู่มือภาษีของผู้ประกอบการ
 

   

    ♦ ภาษีอากรของผู้ประกอบการนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม
    ♦ การเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
    ♦ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
    ♦ ฐานภาษีในการคำนวณ
    ♦ อัตราภาษี
    ♦ การคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
    ♦ การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี
    ♦ การขอคืนภาษี
    ♦ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางอาญา
    ♦ สรุปขั้นตอนการเสียภาษีเงินได้
    ♦ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

คู่มือภาษีผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล

   

    ♦ ภาษีอากรของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล
    ♦ การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล
    ♦ การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
    ♦ ความหมายของเงินได้
    ♦ การหักค่าใช้จ่าย
    ♦ การหักค่าลดหย่อน
    ♦ อัตราภาษี
    ♦ การคำนวณภาษีเงินได้
    ♦ การจัดทำแบบแสดงรายการรายได้และรายจ่าย
    ♦ การขอคืนภาษี
    ♦ เบี้ยปรับเงินเพิ่มและโทษทางอาญา

 

คู่มือสัญญาของผู้ประกอบการ

   

    ♦ ความหมายของสัญญา
    ♦ องค์ประกอบของสัญญา
    ♦ คู่สัญญา
    ♦ วัตถุประสงค์ของสัญญา
    ♦ การตกลงวัตถุประสงค์ของสัญญา
    ♦ การแสดงเจตนาเข้าทำสัญญา
    ♦ วิธีการทำสัญญา
    ♦ การทำสัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
    ♦ ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา
    ♦ การเลิกสัญญา
    ♦ ผลแห่งการเลิกสัญญา

คู่มือห้างหุ้นส่วน

   

    ♦ ความหมายของห้างหุ้นส่วน
    ♦ ข้อพิจาราณาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
    ♦ ประเภทและคุณลักษณะที่สำคัญของห้างหุ้นส่วน
    ♦ สิ่งที่นำมาลงในกิจการ
    ♦ อำนาจจัดการ
    ♦ หน้าที่และความรับผิดชอบของหุ้นส่วนจัดการ
    ♦ ความรับผิดของหุ้นส่วน
    ♦ การจดทะเบียนและผลการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
    ♦ ข้อตกลงของหุ้นส่วน
    ♦ การเลิกห้างหุ้นส่วน
    ♦ การชำระบัญชี